Meaning of 'fine'

  • ದಂಡ ಹಾಕು
  • ಜುಲ್ಮಾನೆ

Related Phrases

  • fine-spun 1. ಬಹಳನವಿರೆಳೆಯ    2. ಅತಿನಾಜೂಕಿನ
  • fine-draw ನೀಟಾಗಿ ಹೊಲಿ
  • livery fine 1. ಲಿವರಿ (ಕಂಪನಿ) ರುಸುಮು    2. ಶುಲ್ಕ    3. ಲಿವರಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯನಾಗಲು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ರುಸುಮು
  • fine structure ಸೂಕ್ಷ್ಮರಚನೆ
  • fine-drawn 1. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಳೆದ    2. ನಯವಾದ

Synonyms


Tags: Kannada Meaning of fine, fine Kannada Meaning, English to Kannada Dictionary, fine Kannada Meaning, fine English Meaning

Search English to Kannada Dictionary

Browse English to Kannada Words