Meaning of 'macro'

  • ಉದ್ದನೆಯ
  • ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of macro, macro Meaning, English to Kannada Dictionary, macro Kannada Meaning