Meaning of 'Laborious'

  • ದುಡಿಮೆಯ
  • ಪ್ರಯಾಸದ
  • ಶ್ರಮದ
  • ಶ್ರಮಸಾಧ್ಯ
  • ಶ್ರಮಶೀಲ

Synonyms

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of Laborious, Laborious Meaning, English to Kannada Dictionary, Laborious Kannada Meaning