Meaning of 'name'

 • ಹೆಸರು
 • ಅಭಿದಾನ
 • ಪ್ರಖ್ಯಾತ

Related Phrases

 • given name 1. ಮೊದಲ ಹೆಸರು    2. ನಾಮಕರಣದ ಹೆಸರು
 • name-part 1. ನಾಮಪಾತ್ರ    2. ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರ
 • holy name ಪವಿತ್ರ ನಾಮ
 • name-plate ನಾಮಫಲಕ
 • second name 1. ಉಪನಾಮ    2. ಮನೆತನದ ಹೆಸರು
 • maiden name 1. ಕನ್ಯಾನಾಮ    2. ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಹೆಸರು
 • pen name ಕಾವ್ಯನಾಮ
 • trade name ವ್ಯಾಪಾರ ನಾಮ
 • name-child ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವ ಮಗು
 • name-day 1. ಸಂತ ನಾಮ ದಿನ    2. ನಾಮ ಪ್ರಕಟನ ದಿನ

Synonyms

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of name, name Meaning, English to Kannada Dictionary, name Kannada Meaning