Meaning of 'involuntary'

  • ಅನೈಚ್ಛಿಕ
  • ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ
  • ಅನುದ್ದಿಷ್ಟ
  • ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ

Synonyms

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of involuntary, involuntary Meaning, English to Kannada Dictionary, involuntary Kannada Meaning