Meaning of 'invention'

  • ಯೋಜಿಸುವುದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು
  • ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡುವುದು
  • ನಿರ್ಮಾಣ
  • ನಿರ್ಮಿತಿ
  • ಸೃಷ್ಟನೆ

Synonyms

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of invention, invention Meaning, English to Kannada Dictionary, invention Kannada Meaning