Meaning of 'lace-glass'

  • ಚಿತ್ತಾರದ ಗಾಜು
  • ಅಲಂಕಾರದ ಚಿತ್ರಪಟ್ಟಿಯ ಮಾದಿಯಂಥ ಚಿತ್ತಾರವುಳ್ಳ ವೆನಿಸ್ಸಿನ ಗಾಜಿನ ಸಾಮಾನು

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of lace-glass, lace-glass Meaning, English to Kannada Dictionary, lace-glass Kannada Meaning