Meaning of 'knot-garden'

  • ತೊಡಕು ತೋಟ
  • ಸಂಕೀರ್ಣೋದ್ಯಾನ
  • ಜಟಿಲವಾದ ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ ತೋಟ
  • ದ್ಯಾನ

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of knot-garden, knot-garden Meaning, English to Kannada Dictionary, knot-garden Kannada Meaning