Meaning of 'pristine'

  • ಆದಿ ಸ್ಥಿತಿಯ
  • ಆಧುನಿಕತೆಯಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾಗದ
  • ಮೂಲದ

Synonyms

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of pristine, pristine Meaning, English to Kannada Dictionary, pristine Kannada Meaning