Meaning of 'involve'

  • ಸುತ್ತು
  • ನಿಡುಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತು
  • ತೊಡಗಿಸು
  • ಸಿಕ್ಕಿಸು

Synonyms

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of involve, involve Meaning, English to Kannada Dictionary, involve Kannada Meaning