Meaning of 'label'

  • ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿ
  • ಗುರುತು ಪಟ್ಟಿ
  • ಚೀಟಿ
  • ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಗುಣ, ಮಾಲಿಕ, ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ತಲೆಬರಹ, ಗುರುತುಪಟ್ಟಿ, ಲೇಬಲಿಸು

Synonyms

Browse English to Kannada WordsSearch English to Kannada Dictionary

Tags: Kannada Meaning of label, label Meaning, English to Kannada Dictionary, label Kannada Meaning